Lifesteps Coaching Jolanda Vet Coaching      Rekencoach Scholen Tarieven Contact
i Contact Jolanda Vet

©Lifesteps Coaching  2018 - kindercoach- rekencoach Heerlen - website gemaakt door Jolanda

    Contact

Lifesteps Coaching


Jolanda Vet

Prof. Dumontstraat 25

6419 BR  Heerlen


Tel.     06-24541995

Email: info@lifesteps-coaching.nl


Algemene Voorwaarden


Algemeen
Lifesteps Coaching is opgericht door Jolanda Vet, gevestigd te Heerlen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61683922

Lifesteps Coaching richt zich op het tijdelijk begeleiden, hierna ‘coachen’ genoemd van kinderen en jongeren in de leeftijd van ongeveer 8 tot en met 18 jaar en volwassenen.

Uitvoering van de overeenkomst.

In mijn werk met kinderen en cliënten  zal ik alles, wat binnen mijn mogelijkheden ligt, inzetten om de veiligheid en het belang van de cliënt voorop te stellen.
Ik respecteer de privacy van het kind, zijn ouders en de volwassenen. Informatie aan derden wordt slechts verstrekt met toestemming van de ouders en/of van de cliënt.

Lifesteps Coaching heeft een inspanningsverplichting naar de client. Geen resultaatverplichting.
Ik blijf mij voortdurend bekwamen en verder ontwikkelen op het gebied van coaching.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Lifesteps Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Coaching van kinderen tot 16 jaar
Ten minste 1 van de ouders/verzorgers (hierna ‘ouders’ genoemd) zal goedkeuring moeten geven voor de coachings overeenkomst.
Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Lifesteps Coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Geheimhouding
Lifesteps Coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de ontmoetingen (hierna coaching sessie genoemd).
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders/client.

Regels rond een afspraak
Er is geen officiële wachtruimte bij de praktijk. Dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de ontmoeting op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de ontmoeting telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingssessie is er kort gelegenheid (10 minuten) voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.
Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken. Indien gewenst zal een rapport worden geschreven, waarvoor 1 uur in rekening zal worden gebracht. Dit wordt afgesproken tijdens het 1e gesprek. (intake gesprek)
Voor een coaching sessie buiten de praktijk zal ook reisgeld worden berekend, dit tarief is afhankelijk van hoeveel kilometer en tijd ervoor nodig is om van de praktijk naar het huis van de cliënt te komen.
Indien de coaching sessie op verzoek van school plaatsvindt, zal school verantwoordelijk zijn voor het betalen van de Kindercoach. Dit tarief zal vooraf tussen school en de Kindercoach overeen worden gekomen, alsmede ook de reiskosten van de Kindercoach.

Verhindering
Indien bij verhindering de afspraak ten minste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.
Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per e-mail of telefonisch. Tijdens een coaching sessie wordt de telefoon van Lifesteps Coaching niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

Observatie en verslag
Op verzoek van (de ouders van) de cliënt zal een verslag worden gemaakt van de coaching sessie.  De besteedde tijd wordt geregistreerd en in rekening gebracht.

Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Lifesteps Coaching opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd, en in rekening gebracht.

Indien er coaching verzocht wordt door school, dan zal deze tijdens schooltijd plaatsvinden. School is dan verantwoordelijk voor terugkoppeling naar ouders. De verslaglegging van de Kindercoach gebeurt naar school. School is verder verantwoordelijk voor zorgvuldig omgaan met de gegevens en verslaglegging van het kind naar de ouders.

Tarieven
De opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. De tarieven staan vermeld op de pagina “tarieven” van de website van Lifesteps Coaching (www.lifesteps-coaching.nl) of zijn op te vragen bij Lifesteps Coaching. Alle bedragen zijn inclusief BTW.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland.

Betalingsvoorwaarden
Er wordt per coaching sessie achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Lifesteps Coaching.
Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Lifesteps Coaching een betalingsherinnering. Indien (de ouders van de) cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, is Lifesteps Coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van € 7,50 per nota, in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Lifesteps Coaching, is Lifesteps Coaching genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.
Bij een betalingsachterstand is Lifesteps Coaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat (de ouders van) de cliënt aan de betalingsverplichting hebben voldaan.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst  

Lifesteps Coaching  is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
Voorts is Lifesteps Coaching bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lifesteps Coaching kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lifesteps Coaching op de ouders onmiddellijk opeisbaar.


Aansprakelijkheid
Het advies van Lifesteps Coaching is resultaatgericht, zonder het resultaat te garanderen. Lifesteps Coaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Lifesteps Coaching, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lifesteps Coaching. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Lifesteps Coaching.
Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Lifesteps Coaching  aan altijd eerst contact op te nemen met de huisarts. De client is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coachingssessies als de periode daarna.


Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de (ouders van de) client binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan Lifesteps Coaching. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat Lifesteps Coaching in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
Deze voorwaarden zijn geplaatst op  www.lifesteps-coaching.nl en op te vragen bij de praktijk van Lifesteps Coaching.
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met  Lifesteps Coaching